Varför ska man räkna på en investering? Det är väl bara att köpa?

Varför ska man räkna på en investering? Det är väl bara att köpa?

Gäller det ett företag så kanske man kan tycka att det jag måste ha i verksamheten för att driva den vidare är bara att köpa.

Är beloppen små så behövs inga kalkyler men så fort beloppen blir större är det nödvändigt för att beräkna lönsamhet och/eller om man ska välja mellan t ex två maskiner.
InvesteringMed investering avses i vid mening en penningplacering som får konsekvenser på lång sikt. Resurserna anskaffas med andra ord för varaktig användning. Den långa tids- perioden (livslängden för investeringen) medför att in- och utbetalningar är investeringskalkylens mest centrala begrepp. Lägg märke till skillnaden gentemot produktkalkylen, som oftast baseras på årsberäkningar och därför behandlar intäkter och kostnader.

Oavsett vilken typ av investering som väljs handlar det om att försöka utnyttja resurserna på ett sådant sätt att de ger framtida inbetalningar. Eftersom de finansiella resurserna i allmänhet är begränsade fattas investeringsbeslut efter det att flera olika handlingsalternativ jämförts med varandra. Ett exempel är att köp- och hyresalternativ ställs mot varandra. En bra investering karaktäriseras av att de sammanlagda inbetalningarna överstiger de sammanlagda utbetalningarna. Investeringen ska ge avkastning på det kapital som satsas. Investeringsbeslut är många gånger mycket svåra att fatta. Det är inte givet vad det ska investeras i eller hur mycket som ska investeras. Ett stort bekymmer är också att investeringar präglas av betydande osäkerhet eftersom de sträcker sig så långt framåt i tiden. Det är framför allt svårt att bedöma ekonomisk livslängd och framtida inbetalningar. Svårigheterna att göra dessa bedömningar är en av orsakerna till att en investeringskalkyl aldrig kan ge en heltäckande bild av ett investeringsprojekt. Investeringskalkylen kan endast utgöra en del av beslutsunderlaget.

Kalkylmetoder

Investeringskalkyler har flera olika syften. En av förtjänsterna är att kalkylerna kan bidra till att styra kapital- resurserna i företaget. Kalkylerna kan jämföra och rangordna olika alternativ, de kan underlätta bedömningen av risk och osäkerhet och de kan skapa kontrollmöjligheter. De kvantitativa beräkningarna spelar så till vida stor roll i beslutsunderlaget och de kan tjänstgöra som ett viktigt hjälpmedel vid beslutsfattandet.

Det finns flera etablerade kvantitativa beräkningsmetoder. Pay back-metoden visar en investerings återbetalningstid. Nuvärdemetoden visar en investerings totala lönsamhet och annuitetsmetoden visar den årliga lönsamheten. Med hjälp av internräntemetoden kan en investerings procentuella avkastning räknas fram.

Investeringskalkyler är viktiga men man måsta ha i åtanke att ibland kan osäkerheten vara stor i framtida beräkningar. Ju kortare livslängd desto lättare och mer korrekta kalkyler, sträcker sig dock investering över många år blir osäkerheten allt högre.

Oavsett om vi ska göra stora investeringar eller ej krävs att vi har en smart finansiering. I nästa del ska vi behandla detta mer ingående.

Dela denna artikel: "Varför ska man räkna på en investering? Det är väl bara att köpa?"

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn Share on Tumblr Share on Google+